.section-breadcrumbs { background: #1F5C00;}

VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy

VII LiceumVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LEGNICY
ul. RADOSNA 17
59-220 LEGNICA

tel. 76 723 32 40
e-mail: sekretariat@7lo.legnica.eu
www.7lo.legnica.eu

INSTAGRAM

FACEBOOK

FACEBOOK-grupa

Dyrektor szkoły: mgr Iwona Gorczyca


VII Liceum Ogólnokształcące proponuje naukę w KLASACH MUNDUROWYCH
o profilach: wojskowy, policyjny, BGE „Border Guard Education", pożarniczy i ratowniczy.

W szkole realizowany jest program Ministerstwa Obrony Narodowej - OPW - ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO.

Wszystkie klasy funkcjonują w oparciu o innowacje pedagogiczne. Szkoła, poza przedmiotami rozszerzonymi, oferuje dodatkowo edukację z przedmiotów: bezpieczeństwa publicznego, edukacji pożarniczej, wojskowej, prawnej, ratowniczej, edukacji psychologiczno-pedagogicznej i ochrony granicy państwowej z elementami prawa.


Klasy mundurowe przeznaczone są dla uczniów, którzy chcą związać swoją przyszłą karierę zawodową ze służbami mundurowymi - wojskiem, policją, strażą pożarną, służbą celną, służbą graniczną, ratownictwem medycznym oraz dla osób, które oprócz nauki chcą przeżyć coś niezapomnianego.


Współpraca z instytucjami i uczelniami mundurowymi umożliwia praktyczne poznanie specyfiki funkcjonowania tych służb. Bogata oferta dodatkowych kursów i szkoleń pozwala zdobyć umiejętności praktyczne z zakresu musztry, strzelania, samoobrony, pierwszej pomocy przedmedycznej, nurkowania, skoków spadochronowych, narciarstwa, ratownictwa WOPR, wspinaczki skałkowej, obsługi dronów oraz wolontariatu. Co roku odbywają się zajęcia praktyczne na poligonie i wyjazdy terenowe. Szkoła dobrze przygotowuje do dalszej edukacji na uczelniach mundurowych, gwarantuje dodatkowe punkty rekrutacyjne na w/w uczelnie.


VII LO współpracuje z wojskiem, policją, strażą pożarną, graniczną i miejską, służbami celnymi i granicznymi. Nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca w ogólnopolskich zawodach szkół prowadzących klasy mundurowe. Kształtujemy postawę patriotyczną, poczucie tożsamości narodowej oraz przynależności do społeczności lokalnej, uczestniczymy we wszystkich świętach państwowych i angażujemy się w akcje społeczne.


Posiadamy certyfikaty: ,,Bezpieczna szkoła", ,,Szkoła dbająca o bezpieczeństwo". Zapewniamy uczniom odpowiednie warunki do rozwoju intelektualnego, sprawności fizycznej, realizacji pasji i zainteresowań. Klasy mundurowe uczą aktywności, podejmowania trudnych decyzji, współdziałania w grupie w sytuacjach kryzysowych. Kadra dostosowuje metody i formy pracy do możliwości edukacyjnych uczniów. Placówka posiada dobrze wyposażone pracownie dydaktyczne, sale sportowe, boiska oraz stołówkę.


Podczas zajęć przekazywane są również uniwersalne wartości, które powinny przyświecać każdemu młodemu człowiekowi wiążącemu swoją przyszłość z wstąpieniem w szeregi służb ratowniczych takie jak: chęć pomocy innym oraz odpowiednia dyscyplina.

 

Jesteśmy szkołą dla aktywnych!!!
Jesteśmy szkołą dla CIEBIE!!!

 

 

PROFIL WOJSKOWY - ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO - KLASA 1A

Na profilu wojskowym kandydat będzie mógł rozszerzyć wiadomości i umiejętności z zakresu: regulaminu ogólnego; regulaminu musztry; regulaminu działań taktycznych; szkolenia strzeleckiego; łączności; wychowania fizycznego i sportu; ceremoniału wojskowego. Realizacja powyższych zadań obejmuje szereg zagadnień z zakresu: musztry wojskowej, terenoznawstwa, taktyki, strzelania z broni palnej i ASG, obsługi dronów. Nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca w ogólnopolskich zawodach szkól mundurowych. Klasa o profilu wojskowym umożliwia: przygotowanie do podjęcia dalszej nauki w szkołach i uczelniach wojskowych, kontynuowanie edukacji w cywilnych szkołach i uczelniach na kierunkach proobronnych, wybór jednostki wojskowej i rodzaju wojsk w celu odbycia zawodowej służby wojskowej.

Przedmioty rozszerzone:
- język angielski, historia, WOS
Nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki lub j. francuski do wyboru

 

PROFIL POLICYJNY - KLASA 1B

Kierunek nauki zwiększa możliwości uzyskania ciekawej pracy zarówno w policji, jak i we wszelkich innych instytucjach mundurowych, penitencjarnych, administracji państwowej i publicznej, inspekcjach, strażach oraz w firmach ochroniarskich i detektywistycznych. Profil przeznaczony jest dla młodzieży, chętnej do zapoznania się ze specyfiką pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne oraz kształtowanie pożądanego społecznie wizerunku policji. Uczniowie są przygotowywani do przeciwdziałania przestępczości; poznają strukturę organizacyjną Policji, a także prawa, obowiązki i uprawnienia policjanta; zdobywają wiedzę o ochronie, bezpieczeństwie i porządku publicznym oraz o prawie wykroczeń, negocjacjach, prewencji; nabywają wiedzę dotyczącą taktyki przesłuchań w charakterze świadka, podejrzanego, biegłego; zdobywają wiedzę w zakresie prawa o ruchu drogowym; zdobywają wiedzę o Państwie i Policji; zapoznają się z psychologiczno-etycznymi aspektami działań policyjnych; zapoznają się z wybranymi zagadnieniami z zakresu kryminalistyki. Każdy uczeń, podczas nauki na tym profilu poznaje podstawy wiedzy policyjno-prawnej, takie jak: historia, kompetencje i struktura organizacyjna Policji, prawa i obowiązki policjanta, ogólna charakterystyka systemu prawa oraz elementy wstępu do prawoznawstwa.
Zajęcia z wychowania fizycznego w dużej części bazują na ćwiczeniach z toru przeszkód dla kandydatów do policji, a treści omawiane podczas zajęć pomogą uczniom przygotować się do testu wiedzy - jednego z etapów rekrutacji do policji.

Przedmioty rozszerzone:
- język angielski, geografia, biologia
Nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki lub j. francuski do wyboru

 

PROFIL POŻARNICZY - KLASA 1D

Uczniowie profilu pożarniczego odbywają zajęcia zgodnie z programem nauczania zawierającym wszystkie elementy przeszkolenia, niezbędne do podejmowania działań w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Prowadzącym zajęcia jest funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, który na co dzień bierze udział w różnego rodzaju działaniach ratowniczo-gaśniczych. Uczniowie klasy o profilu pożarniczym pozyskują najaktualniejszą wiedzę z zakresu pożarnictwa, a ponadto mają unikalną możliwość do kontaktu, ćwiczeń oraz korzystania z doświadczeń ratowników różnych specjalności.
Dzięki nauce w tej klasie uczeń pozna organizację zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej. Oprócz tego zdobędzie wiedzę z zakresu znajomości przepisów ochrony przeciwpożarowej, zasad prowadzenia akcji gaśniczych oraz działań ratowniczych, budowy i parametrów sprzętu będącego na wyposażeniu straży pożarnej. Uczniowie uczestniczą w zajęciach praktycznych realizowanych w jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP obejmujących poznanie budowy i posługiwania się sprzętem gaśniczym, ratowniczym oraz naukę działania w roli pojedynczego strażaka, jak i w zastępie, w trakcie wykonywania typowych czynności gaśniczych oraz prowadzenia działań ratowniczych.

Przedmioty rozszerzone:
- język angielski, biologia, chemia
Nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki lub j. francuski do wyboru

 

PROFIL RATOWNICZY - KLASA 1E

To specjalna oferta dla wszystkich dziewcząt i chłopców, którzy chcieliby w przyszłości podjąć pracę w zawodzie ratownik medyczny. Uczniowie tego profilu uczą się udzielania skutecznej pomocy przedszpitalnej, w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny. Jest to profil dla kandydatów, którzy chcą zapoznać się i wykształcić umiejętności w zakresie: wiedzy dotyczącej organizacji ratownictwa w Polsce, znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas akcji ratunkowej, znajomości podstawowych zestawów ratowniczych kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zasad ich użycia, wiedzy na temat podstawowych elementów anatomii człowieka, praktycznych umiejętności w działaniu indywidualnym i zespołowym, znajomości wstępnej oraz szczegółowej oceny poszkodowanego, przeszkolenia prowadzenia resuscytacji krążeniowo - oddechowej, użycia defibrylatora automatycznego, znajomości podstaw socjologii i psychologii, teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej stanów zagrożenia zdrowotnego, urazów mechanicznych i obrażeń, wiedzy na temat ochrony przed skutkami różnorodnych zagrożeń, znajomości podstaw taktyki działań ratowniczych, decyzyjności, analizy sytuacji i przypadku, znajomości zasad ewakuacji ze strefy zagrożenia, samodzielności w dokonywaniu wyboru dalszej edukacji i rozwoju ścieżki zawodowej lub naukowej z uwzględnieniem własnych predyspozycji, zainteresowań oraz potrzeb społecznych.

Przedmioty rozszerzone:
- język angielski, biologia, chemia
Nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki lub j. francuski do wyboru

 

PROFIL BGE „BORDER GUARD EDUCATION"- KLASA 1F

Ten kierunek kształcenia jest polecany osobom, które planują karierę w służbach mundurowych oraz tym, którzy chcą zyskać sprawność fizyczną i przeżyć fascynującą przygodę podczas obozów, licznych wyjazdów i atrakcyjnych zajęć w szkole. które pragną zdobyć wiedzę o specyfice pracy formacji jaką jest Straż Graniczna: jej podstawowych zadaniach, sposobach pełnienia służby granicznej, musztrze, obowiązujących regulaminach i przepisach, zasadach użycia środków przymusu bezpośredniego, broni palnej, środków łączności. W klasie będzie realizowany przedmiot pod nazwą „Ochrona granicy państwowej z elementami prawa", a w ramach tego przedmiotu uczniowie poznają m.in.: regulaminy i musztrę Straży Granicznej, służbę graniczną, kontrolę osób i środków transportu, problematykę migracyjną, kontrolę legalności pobytu oraz legalności zatrudnienia; zjawisko handlu ludźmi, zjawisko terroryzmu, trening strzelecki, techniki interwencji.

Przedmioty rozszerzone:
- język angielski, geografia, WOS
Nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki lub j. francuski do wyboru